Familierecht

Op veel notariskantoren bestaat de dagelijkse praktijk voor een groot deel uit werkzaamheden op het gebied van het personen- en familierecht. U moet hierbij denken aan: huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract, testament, algehele volmacht, levenstestament, het afwikkelen van nalatenschappen, verdeling na echtscheiding.

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen.

Aan een relatie, in welke vorm dan ook, kleven zowel juridische als fiscale gevolgen. Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor de voltrekking. Gevolgen zijn: gemeenschap van goederen, echtgenoten of partners zijn erfgenaam van elkaar en het nabestaandenpensioen is automatisch geregeld.
Indien u geen gemeenschap van goederen wenst, dient u vóór de voltrekking bij de Burgerlijke Stand eerst bij de notaris een akte van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te laten opmaken. Voor samenwoners geldt dit alles niet, reden te meer om bij de notaris een samenlevingscontract en een testament (per persoon) te laten opmaken Notariskantoor Van Vlokhoven zal u graag alle aspecten, ook de fiscale, met u bespreken en u begeleiden bij het maken van een goede keuze, nu en voor de toekomst. Neem direct contact met ons op.

Erfrecht en testamenten

Om er voor te zorgen dat uw bezittingen na uw overlijden in goede handen terecht komen is het van groot belang tijdig bij de notaris informatie in te winnen betreffende het opmaken van een testament. Hierbij spelen zaken als de omvang van uw vermogen, de familieverhoudingen en de erfbelasting een belangrijke rol. Notariskantoor Van Vlokhoven zal u graag bijstaan bij het opmaken van uw testament.
Vanwege de fiscale achtergrond van notaris Van Vlokhoven zal Estate planning uiteraard onderdeel uitmaken van de advisering. Estate planning houdt in het tijdens leven fiscaal gunstig overhevelen van vermogen naar uw (klein)kinderen door het doen van schenkingen, evenals het opmaken van een fiscaal gunstig testament, zodat later bij uw overlijden de fiscus niet de grote winnaar is. Met de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 zijn vele belangrijke wijzigingen doorgevoerd, vooral voor wat betreft de bescherming van de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Ook kan thans de bescherming van de ongehuwde samenwonende partner ingeval van aanwezigheid van één of meer kinderen beter worden geregeld mede gezien de ingrijpende gewijzigde legitieme portie (minimum erfdeel) van de kinderen. In dat geval is wel vereist dat u naast een testament tevens een notarieel samenlevingscontract hebt. Ook de afwikkeling van nalatenschappen is met de invoering van het nieuwe erfrecht belangrijk gewijzigd.

Algehele volmacht

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand die u volledig vertrouwt. Meestal zijn dat uw echtgenoot, partner of kinderen. U kunt de verantwoordelijkheid voor uw financiën bij één persoon leggen, maar u kunt de taken ook verdelen over meerdere personen.
In de volmacht kunt u desgewenst een toezichthouder benoemen die ervoor zorgt dat de gevolmachtigde zijn taken naar uw wens uitvoert.

Levenstestament

Een levenstestament is een combinatie van een algehele volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen, zoals persoonlijke verzorging en medische beslissingen, zoals behandelverbod of “niet-reanimatie verklaring” en/of euthanasieverklaring.
Een “gewoon” testament werkt pas na uw overlijden, een levenstestament juist tijdens uw leven, op het moment dat u niet meer in staat bent zelf te handelen en te beslissen

Over alle details, ook weer de fiscale, zal notaris Van Vlokhoven u graag verder informeren.

Algemene informatie over het bovenstaande is ook te vinden via de link www.notaris.nl

www.kvk.nl
www.kadaster.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl/overzicht-brochures